Tag API
API cho phép tạo mới , chỉnh sửa và xóa tag
get
{{ base_url }}
/tags
Lấy danh sách tag
Truyền vào merchant_id_app hoặc pos_id:
+ Nếu truyền vào merchant_id_app sẽ lấy danh sách tất cả các tag của merchant
+ Nếu truyền vào pos_id sẽ lấy danh sách tất cả các tag của shop
post
{{ base_url }}
/tags
Tạo mới và chỉnh sửa tag
delete
{{ base_url }}
/tags
Xóa tag
Last modified 1yr ago