Location API
API cho phép tạo mới và cập nhật thông tin địa điểm
post
{{base_url}}
/create_location
Tạo mới địa điểm
put
{{base_url}}
/create_location
Update địa điểm
Last modified 1yr ago