Splash Page API
API quản lý trang chào WIFI
get
{{base_url}}
/splash_pages
Lấy danh sách trang chào
Tên
Type_page
Trang đăng ký
register
Trang chào mặc định
default
Chúc mừng sinh nhật
birthday
Trang chào theo lượt đến
loyal
Trang chào theo tag
tag
Trang chào theo khung giờ
hour
Trang chào theo khoảng ngày
promotion
Trang khảo sát
survey
post
{{base_url}}
/splash_pages/default
Tạo mới trang chào mặc định
get
{{base_url}}
/splash_pages/default
Lấy chi tiết thông tin trang chào mặc định
post
{{base_url}}
/splash_pages/default
Cấu hình trang chào đăng ký
get
{{base_url}}
/splash_pages/register
Lấy chi tiết thông tin trang chào đăng ký
delete
{{base_url}}
/splash_pages/default
Xóa ảnh trong trang chào mặc định
put
{{base_url}}
/splash_pages/default/card
Update ảnh trang chào mặc định
Last modified 1yr ago