Member API

API quản lý thành viên

get
Lấy thông tin thành viên

{{base_url}}/customers_location
Cho phép lấy thông tin thành viên của một địa điểm (shop, cửa hàng, nhà hàng...) theo số điện thoại.
Request
Response
Request
Headers
Authorization
required
string
bearer <access_token>
Query Parameters
phone
required
string
số điện thoại
pos_id
required
string
id địa điểm
Response
200: OK
Lấy thành công thông tin địa điểm
{
"status": 200,
"message": "Customer info",
"data": {
"_id": "5d8c353a7c857b43b4eff3ae",
"age_range": null,
"year_birthday": "1996",
"home_town": "Ha Noi",
"twitter": null,
"gender": "1",
"created_at": "26-09-2019",
"fb_id": "152134088",
"phone": "0945350398",
"birthday": "05-30",
"facebook": "https://www.facebook.com/CRMX.com.vn/",
"address": "Phao Dai Lang",
"relationship_status": "Chua ket hon",
"client_mac": [],
"email": "[email protected]",
"name": "Ly Tu Quang Thang",
"updated_at": "26-09-2019"
}
401: Unauthorized
{
"status_code": "401",
"message": "access_token not found! Please contact CRMX at [email protected] for help"
}
404: Not Found
Could not find a cake matching this query.
{
"status": 404,
"status_code": 404,
"message": "Customer not found!"
}

post
Tạo mới thành viên

{{base_url}}/customers_location
Cho phép tạo mới thành viên vào một địa điểm
Request
Response
Request
Headers
Content-Type
required
string
application/json
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Body Parameters
name
required
string
Họ và tên
phone
required
string
Số điện thoại
email
required
string
Email
gender
optional
string
Giới tính (nam: 1, nữ: 2)
relationship_status
optional
string
Trạng thái hôn nhân
birthday
optional
string
Sinh nhật (mm-dd)
year_birthday
optional
string
Năm sinh
home_town
optional
string
Quê quán
address
optional
string
Địa chỉ
fb_id
optional
string
id facebook
facebook
optional
string
Link facebook cá nhân
twitter
optional
string
Link twitter cá nhân
Response
200: OK
Tạo mới thành công
{
"status": 200,
"status_code": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
Sai dữ liệu truyền vào
{
"status": 400,
"status_code": 400,
"message": "Wrong data!"
}
401: Unauthorized
access_token không tồn tại
{
"status_code": "401",
"message": "access_token not found! Please contact CRMX at [email protected] for help"
}
404: Not Found
pos_id không tồn tại
{
"status": 404,
"status_code": 404,
"message": "pos_id does not exist!"
}
409: Conflict
Thành viên đã tồn tại
{
"status": 409,
"status_code": 409,
"message": "Customer already exist!"
}

put
Thay đổi thông tin thành viên

{{base_url}}/customers_location
Cho phép tạo mới thành viên vào một địa điểm
Request
Response
Request
Headers
Content-Type
required
string
application/json
Authorization
required
string
Bearer <access_token>
Query Parameters
pos_id
required
string
id địa điểm
Body Parameters
name
optional
string
Họ và tên
phone
optional
string
Số điện thoại
email
optional
string
Email
gender
optional
string
Giới tính (nam: 1, nữ: 2)
relationship_status
optional
string
Trạng thái hôn nhân
birthday
optional
string
Sinh nhật (mm-dd)
year_birthday
optional
string
Năm sinh
home_town
optional
string
Quê quán
address
optional
string
Địa chỉ
fb_id
optional
string
id facebook
facebook
optional
string
Link facebook cá nhân
twitter
optional
string
Link twitter cá nhân
Response
200: OK
Thanh đổi thông tin khách hàng thành công
{
"status": 200,
"status_code": 200,
"message": "Success!"
}
400: Bad Request
Sai dữ liệu truyền vào
{
"status": 400,
"status_code": 400,
"message": "Wrong data!"
}
401: Unauthorized
access_token không tồn tại
{
"status_code": "401",
"message": "access_token not found! Please contact CRMX at [email protected] for help"
}
404: Not Found
pos_id không tồn tại
{
"status": 404,
"status_code": 404,
"message": "Customer not found! Please create new customer!"
}