Member API

API quản lý thành viên
get
{{base_url}}
/customers_location
Lấy thông tin thành viên
post
{{base_url}}
/customers_location
Tạo mới thành viên
put
{{base_url}}
/customers_location
Thay đổi thông tin thành viên
Last modified 2yr ago